Privacy

Wij zijn aangesloten bij Stichting AVG.

Dit is de privacyverklaring van Garage Evers. Garage Evers is al meer dan 30 jaar specialist in auto’s. Wij verkopen nieuwe en tweedehands auto’s en aanhangers. Ook kunt u bij ons terecht voor import, schadeherstel en onderhoud aan uw voertuigen.

Garage Evers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, neem dan contact op met:

Garage Evers Brinklanderweg 3

6744 PC Ederveen

Telefoon: 0318-576703

E-mail: info@garage-evers.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Wij verwerken persoonsgegevens bij het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten tot het leveren, verhuren, onderhouden, repareren of herstellen van voertuigen. Wij ontvangen die persoonsgegevens veelal van uzelf, uw werkgever en/of de leasemaatschappij van uw werkgever. Maar ook wanneer u op een andere wijze gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel wanneer u ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld bij een website bezoek of gebruik van onze “Garage Evers-app”. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn onder meer:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen), geslacht;
 • Identificerende gegevens zoals geboortedatum, klantnummer, rijbewijsgegevens, paspoortnummer, initiële login gegevens (van bijvoorbeeld de “Garage Evers-app”);
 • Gegevens over uw voertuig zoals kenteken, chassisnummer, merk, model, onderhoudshistorie, eigendomshistorie en eventuele andere relevante gegevens voor betreffende overeenkomst;
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Gebruik en verbruik gegevens zoals transactiegegevens, schademeldingen, IP-adres of ander nummer, communicatievoorkeuren en instellingen, surfgedrag, cookies, klanttevredenheidsgegevens, notities en e-mails met betrekking tot klachten/contactmomenten;
 • De bus die wij verhuren registreert locatiegegevens en de kilometerstand.

Wij verwerken geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze diensten en producten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 16 jaar.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten tot het leveren, verhuren, onderhouden, repareren en/of herstellen van voertuigen en overige daarmee samenhangende dienstverlening;
 • Hulp bij het aanvragen van een leasecontract. Als u een auto wilt leasen, geven wij op uw verzoek de volgende gegevens door aan de leasemaatschappij: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, merk en model van de auto en het eventuele bedrag dat u zelf in wilt brengen.
 • Voor identificatiedoeleinden en om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan;
 • Het communiceren middels serviceberichten met betrekking tot de afgenomen dienst, zoals afspraken, status bestelling, garantieverplichtingen, afhandelen van klachten en verzoeken;
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermde kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag;
 • Het bieden van diensten op het internet of via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in de app;
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen;
 • Om reviews via andere kanalen te tonen;
 • Het benaderen van bestaande klanten met betrekking tot soortgelijke mobiliteitsdiensten, dit kunnen zijn aanbiedingen, uitnodigingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven hoe u dat kunt doen;
 • Het opbouwen en onderhouden van onze klantrelatie;
 • Beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten;
 • Om onze administratie te kunnen voeren;
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;
 • Om de mogelijkheid te bieden met het social media account in te loggen op onze website of app;
 • Voor camerabewaking in en rondom ons pand;
 • Het beantwoorden van verzoeken van de overheid, bijvoorbeeld van de politie in het kader van een onderzoek.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent;
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
 • Uw toestemming;
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten;
 • Ten behoeve van camerabewaking, in ons belang en in het belang van de bezoekers van ons pand;
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens delen met een derde partij. Wij doen dat alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Tevens geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende soort partijen:

 • ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.
 • Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze boekhouder. Onze boekhouder is gevestigd in Nederland.
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
 • Externe partners. Zoals verzekeraars, schadesamenwerkingsverbanden, leasemaatschappijen, autobedrijven, ten behoeve van het aangaan/uitvoeren van klantenovereenkomst en/of met deze partners gesloten overeenkomsten.
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?

Ja, soms ontvangen wij uw gegevens van een ander autobedrijf als dat andere autobedrijf voor u een auto bij ons koopt. Voor de tenaamstelling van de auto ontvangen wij van het andere autobedrijf de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Rijbewijsnummer
 • Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
 • Geboortedatum

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen of te laten beperken;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens boven in deze privacyverklaring genoemd.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Ook kan het zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Garage Evers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 1 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

Realisatie: Webvriend